Élménysziget Akadálymentes honlap
Facebook Profil
Értesüljön Ön is elsőként legújabb ajánlatainkról a FACEBOOK-on.
Jelölje be ismerősnek a következő profilt:
"Turisztikai És Szabadidő Központ"
Paintball

PAINTBALL

Csapatépítésre, osztálykirándulásra, táborozókra optimalizálva.

Tiszaliget élménysziget! (EFOP-1.2.12-17-2017-00002) projekt honlap megtekintéséhez kattintson ide.
Megjelent! Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 20 éve
Megtekintéshez kattintson ide

Adatvédelmi tájékoztató

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány (továbbiakban Alapítvány kerül említésre) a természetes személyek ellátottjaik, az ellátottak gondnokai, a beszállító cégek és szerződéses partnerek hozzájárulási nyilatkozataiban engedélyezett személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatja az érintettet, a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) alapján.

Célja továbbá, hogy az Alapítvány a tevékenysége során megtartsa az adatvédelemre és adatbiztonságra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseket, és biztosítsa az Alapítványnál kialakított adatkezelési gyakorlat és a vonatkozó jogszabályok összhangját.
 
Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza:
www.turisztikaikozpont.hu                  
A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.
Az adatkezelő és elérhetőségei:
Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány
Szervezet neve:                        Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány
Székhely:                                  5000 Szolnok, Tiszaliget Pf. 178.
Cégj.szám/nyilv.szám:              Pk.20.470/1990.
Adószám:                                 19219086-2-16
Telefon:                                    06 30/229-6959
Képviselő:                                 Bíró Árpád
 
 
 
 
A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyeznek a GDPR 4., illetve 9. cikkében meghatározott értelmező fogalommagyarázatoknak, így különösen:
 
„érintett”: az a természetes személy, akinek a személyes adatait kezelik
 
„személyes adat”:azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 
„az érintett hozzájárulása”:az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 
„adatkezelő”:a Szolgáltató, valamint az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 
„adatfeldolgozás”: az adatkezelő megbízásból vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;
 
„adatállomány”: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 
„hozzájárulás”:az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
 
„az adatkezelés korlátozása”:a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 
„nyilvántartási rendszer”:a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 
„címzett”:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
„Adatvédelmi tisztviselő”:a GDPR 37. cikke szerint kinevezett személy.
Adatvédelmi tisztviselő alkalmazási (kijelölési) kötelezettség kiterjed minden közhatalmi szervre vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervre (függetlenül attól, hogy milyen adatokat dolgozz fel), valamint egyéb olyan szervezetekre, amelyek fő tevékenysége az egyének szisztematikus, nagymértékű megfigyelése, vagy amelyek a személyes adatok különleges kategóriáit nagy számban kezelik.
A szervezet adatvédelmi tisztviselőt                       □  alkalmaz             x nem alkalmaz
 „adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személynek számára történő hozzáférhetővé tétele
 
„harmadik fél”:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
„nyilvánosságra hozatal”: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
„közérdekű adat”: az állami vagy helyi  önkormányzati  feladatot,  valamintjogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személykezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásávalösszefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyenmódon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésénekmódjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre,illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annakeredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működéstszabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekrevonatkozó  adat;
 
 „közérdekből nyilvános adat”: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó mindenolyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagyhozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
 
„felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv, Magyarországon ez a szerv: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
„érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:
  1. az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;
  2. az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy
  3. panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz.
„adatvédelmi incidens”:a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
„tiltakozás”: Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
„adattörlés”: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges
„adatmegjelölés”: Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából
„adatzárolás”: Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából
„adatmegsemmisítés”: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése
„alapítvány”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.
 
„genetikai adat”:egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;
 
„biometrikus adat”:egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;
 
„egészségügyi adat”:egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
 
„szolgáltató”:gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.
„EU tagállam”: az Európai Unió tagállamai, így Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia és Szlovénia.
különleges adatok: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó személyes adatok. A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok
„nemzetközi szervezet”:a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre
„adatkezelés célhoz kötöttsége és arányossága”: Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során biztosítani kell, hogy az adatok pontosak, teljesek és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészek legyenek, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatokat törölni kell.
A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
A személyes adatok:
  1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
  2. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
  3. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”); tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
  4. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
  5. Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).
Az adatkezelés jogalapja
A jelen Adatvédelmi Szabályzat kizárólag természetes személyek adatainak kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek.
Az Alapítvány tevékenysége során megvalósuló adatkezelésekről az alábbi tájékoztatást adjuk:
Az Alapítvány az adatkezelési területenként rögzíti az általa végzett adatkezelések célját, jogcímét, a kezelt adatok körét, az adatkezelés időtartamát, az adatok tárolásának helyét és azt a tényt, ha adattovábbítás történik a kezelt adatok vonatkozásában, illetőleg azt, ha az Alapítvány adatfeldolgozót vesz igénybe.
Az Alapítvány személyes adatok vonatkozásában adatkezelésre csak akkor jogosult, ha arra jogcímmel rendelkezik.
Az Alapítvány személyes adatokat kizárólag az alábbi jogcímek valamelyikének fennállása alatt kezelhet:
-       az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
-       az adatkezelés szerződéses kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)
-       az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
-       az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pont)
-       az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)
-       az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)
Az Alapítvány különleges adatokat kizárólag az alábbi feltételek egyikének fennállása esetén kezelhet (GDPR 9. cikk (2) bekezdés):
-       az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, kivéve, ha az uniós vagy tagállami jog úgy rendelkezik, hogy az (1) bekezdésben említett tilalom nem oldható fel az érintett hozzájárulásával (GDPR 9. cikk (2) bekezdés a)pont)
-       az adatkezelés az adatkezelőnek vagy az érintettnek a foglalkoztatást, valamint a szociális biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges, ha az érintett alapvető jogait és érdekeit védő megfelelő garanciákról is rendelkező uniós vagy tagállami jog, illetve a tagállami jog szerinti kollektív szerződés ezt lehetővé teszi (GDPR 9. cikk (2) bekezdés b) pont)
-       az adatkezelés az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelméhez szükséges, ha az érintett fizikai vagy jogi cselekvőképtelensége folytán nem képes a hozzájárulását megadni (GDPR 9. cikk (2) bekezdés c) pont)
-       az adatkezelés valamely politikai, világnézeti, vallási vagy szakszervezeti célú alapítvány, egyesület vagy bármely más nonprofit szervezet megfelelő garanciák mellett végzett jogszerű tevékenysége keretében történik, azzal a feltétellel, hogy az adatkezelés kizárólag az ilyen szerv jelenlegi vagy volt tagjaira, vagy olyan személyekre vonatkozik, akik a szervezettel rendszeres kapcsolatban állnak a szervezet céljaihoz kapcsolódóan, és hogy a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása nélkül nem teszik hozzáférhetővé a szervezeten kívüli személyek számára (GDPR 9. cikk (2) bekezdés d) pont)
-       az adatkezelés olyan személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozott (GDPR 9. cikk (2) bekezdés e) pont)
-       az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, vagy amikor a bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben járnak el (GDPR 9. cikk (2) bekezdés f) pont)
-       az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges, uniós jog vagy tagállami jog alapján, amely arányos az elérni kívánt céllal, tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez való jog lényeges tartalmát, és az érintett alapvető jogainak és érdekeinek biztosítására megfelelő és konkrét intézkedéseket ír elő (GDPR 9. cikk (2) bekezdés g) pont)
-       az adatkezelés megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében, továbbá a (3) bekezdésben említett feltételekre és garanciákra figyelemmel (GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pont)
Az Alapítvány ügyfeleivel kapcsolatos adatkezelés:
Az adatkezelés jogalapja
hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)
Az adatkezelés célja
ügyintézés
A személyes adatok címzettje(i)
Alapítvány adatkezelője, adatfeldolgozói
Adatfeldolgozó igénybevétele (név, cím)
Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány
Könyvelő neve: Varga Mária
Adattovábbítás ténye, címzettje
Könyvelés
A személyes adatok tárolásának időtartama
5 év
Az Alapítvány vezető tisztségviselői, munkavállalóinak adatkezelése
Az adatkezelés jogalapja
az Érintett hozzájárulása,
az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)
szerződéses teljesítéshez szükséges
az Alapítvány jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges
Az adatkezelés célja
munkaviszonyból eredő kötelezettségek teljesítése, (bérfizetés), munkaviszonyból eredő jogok gyakorlása. Munkaviszony létrehozása, megszüntetése.
Az Alapítvány által a munkaügyi nyilvántartásban kezelt munkavállaló személyes adatok köre:
 
név (családi és utónév)
születési név
anyja leánykori neve
születési hely és idő
lakhely, tartózkodási hely (amennyiben eltér a lakóhelytől)
társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám),
adóazonosító jel
legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat száma,
nyugdíjasok esetében a nyugdíjas státusz ténye
állampolgárság
személyi igazolvány/útlevél száma
folyószámla száma
előző munkahelyre vonatkozó adatok
üzemorvosi alkalmassági igazolások
foglalkoztatásra vonatkozó információk (FEOR-szám, foglalkoztatás jogviszonya, foglalkoztatás jellege)
munkabaleset esetén a munkabalesetre vonatkozó és a sérüléssel, munkaképtelenséggel, egészségügyi állapottal kapcsolatos információk
munkaképesség csökkenés esetén az erre vonatkozó adatok
elérhetőségi adatok: e-mail cím, telefonszám
fénykép
gyermek után járó pótszabadsággal összefüggésben a gyermek neve, születési dátuma, vele kapcsolatosan az emelt összegű családi pótlékra való jogosultság
családi adókedvezménnyel összefüggésben a gyermek további adatai: adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám), anyja neve, kapcsolat jellege
első házasok adókedvezményének igénybevétele esetében: házastárs neve, születési dátuma, adóazonosító jele
bérezésre és munkavégzéssel kapcsolatos teljesítményre vonatkozó adat
munkaviszonyból származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése szempontból az érintett által megadott releváns információk
 
A személyes adatok címzettje(i)
a munkáltatói jogkör gyakorlója, az Alapítvány könyvviteli, bérszámfejtői feladatot ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói.
 
Különleges személyes adat kategóriái:
megváltozott munkaképességre vonatkozó különleges adat
 
A kezelt adatok köre
neme, személy neve, születési neve, születési ideje és helye, anyja neve, TAJ-száma, lakhely, állampolgársága, iskolai végzettsége, elérhetőségei (telefon, e-mail), különleges személyes adatok
A személyes adatok tárolásának időtartama
• az alábbiakban nem említett személyes adatokat, illetve az azokat tartalmazó iratokat fő szabály szerint a munkaviszony megszűnését követő három évig, mint a munkajogi elévülési idő időtartamáig (Mt. 286. § (1)-(2) bek.)
 • A Számviteli Törvény szerint megőrzendő okiratokat, így különösen a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is) nyolc évig (Számviteli törvény 169. § (1)-(3) bek.)
 • az Adózás rendjéről szóló törvényben (Art.) meghatározott személyes adatokat, így az adott Munkáltató (kifizető) által megállapított adó, adóelőleg alapjául szolgáló bizonylatokat az adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig (Art. 78. § (3)-(4) bek.)
 • a társadalombiztosítási ellátásokról és azok fedezetéről szóló törvényben meghatározott személyes adatok, és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényben meghatározott személyes adatok, esetében a munkaviszony megszűnésének évét követő 6. naptári év utolsó napjáig, kivéve, ha jogszabály ennél hosszabb megőrzési időt ír elő.
Azon maradandó értékű iratokat, illetve az azokban szereplő személyes adatokat, amelyek állampolgári jogok (pl. a nyugellátáshoz való jog) érvényesítéséhez nélkülözhetetlenek (pl. a szolgálati idő megállapításához munkaszerződés stb.) a Munkáltatók határidő nélkül megőrzik, azzal, hogy a személyes adatok megőrzésének szükségességét a Munkavállaló munkaviszonyának megszűnését követő 75 év elteltével felül kell vizsgálni. (A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Ltv.) 3. § j) pontja, 4. §-a)
 
Ajánlatkérések adatkezelése
Az adatkezelés jogalapja
az Érintett hozzájárulása,
a szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja)
Az adatkezelés célja
kapcsolattartás.
Az Alapítvány által kezelt személyes adatok típusa
 
azonosítószám, név, e-mail cím és/vagy telefonszám
A személyes adatok tárolásának időtartama
az információ szolgáltatását, illetve az ajánlat nyújtását követő 30 nap elteltével az Alapítvány törli a személyes adatokat.
 
 
Ifjúsági szálláshely biztosítása
Személyes adat
Érintettek kategóriája
Adatkezelés célja
Adatkezelés jogalapja
Név
Minden vendég
Kapcsolattartás, számlázás
Szerződés és jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges Áfa tv. 169.§
Születési hely, idő
Minden vendég
IFA kötelezettség teljesítése, beazonosítás
Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges Htv. 30.§
Teljes lakcím
Minden vendég
IFA kötelezettség teljesítése
Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges Htv. 30.§
Számlázási cím
Minden vendég
Számlázás
Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges Áfa tv. 169.§
Telefonszám
Minden vendég
Kapcsolattartás
Szerződés teljesítéséhez szükséges
Nemzetiség
3. ország állampolgára
Egyéb adatkezelői kötelezettség megállapítása
Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges 2007. évi II. tv. 73.§ (2) 94.§
Születési név
Minden vendég
Jogszabályi kötelezettség teljesítése
Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges 2007. évi II. tv. 73.§ (2) 94.§
Személy igazolványszám
Minden vendég
Jogszabályi kötelezettség teljesítése
Szerződés teljesítéséhez szükséges
Neme
Minden vendég
Jogszabályi kötelezettség teljesítése
Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, 2007. évi II. tv. 73.§ (1) és (2) bek
Anyja születési családi és utóneve
Minden vendég
Jogszabályi kötelezettség teljesítése
Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, 2007. évi II. tv. 73.§ (1) és (2) bek
Útlevélszám
3. ország állampolgára
Jogszabályi kötelezettség teljesítése
Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, 2007. évi II. tv. 73.§ (1) és (2) bek
Határátlépés helye és ideje
3. ország állampolgára
Jogszabályi kötelezettség teljesítése
Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, 2007. évi II. tv. 73.§ (1) és (2) bek.
Gépjármű rendszáma
 
 
 
Aláírás
Minden vendég
Szerződéskötés
Szerződés teljesítéséhez szükséges
Alapítványi szolgáltatások
Az Alapítvány a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint közreműködik Szolnok város közigazgatási területén belül működő állami fenntartóközpont által fenntartott oktatási intézményekben a gyermekek, illetve tanulók részére a nevelési, illetve oktatási napokon a déli meleg főétkezés és további két étkezés biztosításában.
 
Szolgáltatás
megnevezése
Személyes adat
Érintettek kategóriája
Adatkezelés célja
Adatkezelés jogalapja
Gyermek, diák étkeztetés
 
kapcsolattartó neve, elérhetősége
létszámadatok
Intézmények és az Alapítvány kapcsolattartó munkavállalói
Kapcsolattartás
az Érintett hozzájárulása,
a szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja)
Nyári napközis tábor
kapcsolattartó neve, elérhetősége,
névsor, létszám
Intézmények és az Alapítvány kapcsolattartó munkavállalói
Kapcsolattartás
az Érintett hozzájárulása,
a szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja)
Rendezvények szervezése, lebonyolítása
 
kapcsolattartó neve, elérhetősége
Intézmények és az Alapítvány kapcsolattartó munkavállalói
Kapcsolattartás
az Érintett hozzájárulása,
a szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja)
Erdei iskola szervezése
kapcsolattartó neve, elérhetősége,
létszám, névsor
Intézmények és az Alapítvány kapcsolattartó munkavállalói
Kapcsolattartás
az Érintett hozzájárulása,
a szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja)
Szolnoki Anziksz programok, Nemzetközi Gyereknap és a karácsonyi ünnepség megrendezése
 
kapcsolattartó neve, elérhetősége,
létszám, névsor
Intézmények és az Alapítvány kapcsolattartó munkavállalói
Kapcsolattartás
az Érintett hozzájárulása,
a szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja)
Közösségi portálok (facebook, Google Analitics)
Az Alapítvány elérhető a Facebook közösségi portálon.
Az adatkezelés célja: új információk, hírek, aktualitások az Alapítványról, az Alapítvány tevékenységéről, az igénybe vehető szolgáltatásról, kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
A hozzájárulás leiratkozással bármikor visszavonható. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. A visszavonás esetén nem kap értesítést hírfolyamunkról, az Ön hírfolyamán nem jelennek meg híreink, a hírfolyamhoz azonban így is hozzáfér, mivel oldalunk nyilvános.
A kezelt személyes adatok köre: Az Alapítvány a „követők” profiljához hozzáfér, de azt nem rögzíti, és nem kezeli saját belső rendszerében.
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés az Ön leiratkozásáig tart.
Az Alapítvány Facebook oldalán képeket/véleményeket is közzétesz a különböző akciókról, új termékekről, igénybe vehető szolgáltatásról stb. Amennyiben nem tömegfelvételről van szó, az Alapítvány mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.
A Facebook tőlünk független adatkezelő. Az oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvekből és szabályzatból kaphat.
A Szolgáltató a weboldalon a látogatókat, a látogatók számát, jellemzőit a GoogleAnalytics webanalitikai szolgáltatással méri. A GoogleAnalytics működése során számos jellemzőjét naplózza a látogatóknak, mint például: honnan érkezett, milyen böngészőt, vagy milyen operációs rendszert használ, mely oldalakat nézi meg a weboldalon. A GoogleAnalytics által tárolt adatok nem alkalmasak arra, hogy a látogatót név szerint azonosítsák, azonban egy későbbi látogatása során képes felismerni, hogy az adott számítógépéről, az adott felhasználó által használt böngészővel valaki már járt a weboldalon korábban.
A méréshez a rendszer kisméretű adatfájlokat, ún. sütiket (cookie-kat) helyez el böngészőjében. A mérés célja a felhasználói szokások megismerése, ezáltal az oldal bővítése, fejlesztése az így kinyert információk alapján. Célja még az oldalra érkező látogatók keresési szokásainak felmérése, az alkalmazott kereső kifejezések feltérképezése. A cookie-kat a webserver hozza létre a böngésző segítségével a látogató eszközén (ami lehet PC, laptop, okostelefon, egyebek), ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. Amennyiben nem szeretné, hogy a GoogleAnalytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt:
A Google Analytics szolgáltatás üzemeltetője a
Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
USA
 
A Google adatvédelmi tájékoztatója itt olvasható:
Cookiek (sütik) kezelése
Az Alapítvány honlapján tett látogatások során egy vagy több cookie - apró információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – kerül küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot meglátogató személy világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta a honlap további böngészésére irányuló magatartásával.
A szigorúan szükséges cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása érdekében működnek.
Az adatkezelés célja: Az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a szolgáltatás működésének ellenőrzése és statisztika készítése. Visszaélések esetén a látogatók internet szolgáltatójával és a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is.

Az adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján a szolgáltatás nyújtásának feltétele.

Az adatkezelés időtartama: A honlap megtekintésétől számított 30 nap.
 
Panaszkezelés
A panaszkezelés során, ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Alapítvány a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni.
A jegyzőkönyv az alábbi adatokat tartalmazza:
•    A fogyasztó neve, lakcíme
•    A panasz előterjesztésének helye, ideje, módja
•   A fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke
•   Az Alapítvány nyilatkozata a panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges
•   A jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása
•    A jegyzőkönyv felvételének helye, ideje
•   Telefonon vagy elektronikus úton közölt panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma
Az adatkezelés célja: a panasz kivizsgálása és kapcsolattartás a panasztevővel.
Az adatkezelés jogalapja: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése, mely kötelezővé teszi a fenti adatkezelést.

Az adatkezelés időtartama: a jegyzőkönyv felvételétől számított 5 év.

Amennyiben a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk a 5000 Szolnok, Tiszaliget Pf. 178.címre küldött levél vagy az turisztikaikozpont@t-online.hu címre küldött e-mail útján.
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége:
Postacím:     1364 Budapest, Pf.: 144
 
Egyéb adatkezelések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy egyes hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok személyes adatok közlése céljából megkereshetik cégünket. Cégünk e szervek részére – amennyiben az érintett szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő.
 
Az adatok továbbítása, adatfeldolgozók igénybevétele
 
Az Alapítvány tárhely szolgáltatók segítségét veszi igénybe az alábbiak szerint:
 
Cégnév:                        X-Page Kft.
Telephely:                      1139 Budapest, Országbíró utca 42
Tevékenység:                 tárhelyszolgáltatás
 
Az Alapítvány informatikai szolgáltató segítségét veszi igénybe az alábbiak szerint:
Cégnév:                           X-Page Kft.
Tevékenység:                  web-hoszting szolgáltatás
 
Az Alapítvány programszervező/ rendezvény szervezőkkel működik együtt:
Megnevezés:                     Magyarországi Szállások Szövetsége
Székhely:                         1124 Budapest, Lejtő utca 23.
Elérhetőség:                     06 70/310-2003
 
Megnevezés:                     Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége
Székhely:                         8082 Gánt, Hegyalja u. 21.
Elérhetőség:                     06 20-9893-673
Az Alapítvány, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.
Az Adatkezelő a fentiekben nem jelzett adatátadást kizárólag az Érdekelt előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén hajt végre.
 
A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
 
Az Alapítványnál adatkezelést végző alkalmazottak, valamint az Alapítvány megbízásából az adatkezelésben résztvevő személyek kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként kezelni és azokat megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni. Az Alapítvány munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.
 
Az Alapítvány számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a telephelyén és az adatfeldolgozóinál találhatók meg. A személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választjuk meg és üzemeltetjük, hogy a kezelt adat:
·       az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)
·       hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)
·       változatlansága igazolható (adatintegritás)
·       a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen
 
Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR szerinti garanciák érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az Alapítvány és partnereink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal is gondoskodik. Az adatok napi biztonsági mentése megoldott.
Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében cégünk minden lehetséges intézkedést megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén haladéktalanul fellépünk a kockázatok minimalizálása, a károk elhárítása érdekében.
Az interneten továbbított elektronikus üzenetek protokolltól (e-mail, web stb.) függetlenül sérülékenyek a hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Alapítvány megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. Azonban az Internet köztudomásúlag – így
 
Adatvédelmi tájékoztató